Választási Szabályzat

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara Választási Szabályzata

1. cikk Cél
A jelen Választási Szabályzat szabályozza a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara, rövidítve MOLK, Alapszabályának 8.6.3-as pontjában leírt választási eljárásait.

2. cikk AZ IGAZGATÓTANÁCS MEGVÁLASZTÁSA
A Közgyűlés 3 évente választja meg írásban, titkos szavazással, az Igazgatótanács tagjait a MOLK Alapszabályának 8.6.3-as, 9.1-es és 10-es pontjaiban meghatározottak alapján.

Az Igazgatótanács tagjait megválasztó szavazáson szavazati joggal rendelkeznek azok a rendes Tagok, akik eleget tettek a MOLK Alapszabályának 5.2.1-es pontjában leírt kötelezettségeiknek.

Jogában áll jelöltetnie magát az Igazgatótanács tagjai közé minden olyan rendes Tag képviselőjének, aki eleget tett a MOLK Alapszabályának 5.2.1-es pontjában leírt kötelezettségeinek. A jelölési nyilatkozatot – amelynek tartalmaznia kell a jelölt szakmai önéletrajzát és programját – a Kamara által elkészített külön formanyomtatványon, az Igazgatótanácsot megválasztó Közgyűlés időpontját megelőzően legalább 20 nappal kell benyújtani a Kamarához.

A Felügyelőbizottsági Testületnek a 2.3-as pontban szereplő határidő lejártát követő 5 napon belül kell nyilatkoznia a benyújtott jelölések érvényességéről, kikérve a Döntőbírói Testület véleményét, amennyiben potenciális összeférhetetlenségi esetek merülnének fel az Etikai Kódex 14. pontja értelmében.
A Felügyelőbizottsági Testület ezen döntése ellen bármely jelölt választott bírósági eljárás lefolytatását kérheti 2 napon belül, a Választott Bíróság ezt követően köteles összeülni és döntést hozni az összeülést követő 5 napon belül. Jelen bekezdés tekintetében a MOLK Alapszabályának 17.3. 18.3.-as pontjában meghatározottak alapján a Választott Bíróság összeülésére vonatkozó időintervallum a felére csökken. A Felügyelőbizottsági Testület összeállít egy, a jelöltek vezetéknevei alapján „abc” sorrendbe rendezett listát, amelyet a Kamaránál bármely tag megtekinthet.

A szavazócédulákon három oszlop kell szerepeljen, az oszlopban az alábbiak feltüntetésével:
1. minden jelölt vezetékneve és keresztneve, vezetéknév szerinti „abc” sorrendben;
2. minden egyes – nem rendes tag természetes személy jelölt által képviselt – jogi személy rendes tag neve;
3. hely a leadott szavazatnak

A Tagok bejelölik a szavazócédulán az általuk leadott szavazatot, maximum hat tizenegy főig. A szavazócédulák összegyűjtésre kerülnek, a Közgyűlés elnökének asztalán, jól látható helyen elhelyezett lepecsételt urnában.

A MOLK Alapszabályának 8.9. pontja úgy értendő, hogy a Taggyűlésen megjelent valamennyi magánszemély a saját szavazatán túlmenően legfeljebb egy szavazatot adhat le más magán- vagy jogi személyek képviseletében illetve megbízásából.

Az a 11 jelölt tekinthető megválasztottnak az Igazgatótanácsba, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapják. Amennyiben az érvényes szavazatok száma megegyezik, és így nem állítható össze egy kizárólag 11 főből álló lista, az alábbiak szerint kell eljárni a megválasztott jelöltek meghatározása során:
1) Pótszavazást kell tartani ugyanazon a Közgyűlésen azon jelöltek között, akik az első 11 helyen állnak és ugyanannyi szavazatot kaptak;
2) Amennyiben a pótszavazás bármilyen okból kifolyólag nem tartható meg, a 2.7.1. pontban leírtak alapján, azokat a jelölteket kell megválasztottnak tekinteni, akik régebb óta tagjai a Kamarának, illetve ha ez az időtartam azonos, a személyes életkor tekintetében az idősebbet.

Az Igazgatótanács megválasztásának szavazatait a Közgyűlés elnöke számlálja össze a Kamara főtitkárának segítségével és a Felügyelőbizottsági Testület ellenőrzésével, közjegyző jelenlétében. A Közgyűlés Igazgatótanácsi választásának eredményeit a Felügyelőbizottsági Testülete nyilvánítja érvényesnek, amikor a szavazás és az azt követő összeszámlálást lezárják. A Felügyelőbizottsági Testület ezen döntése ellen bármely jelölt 10 napon belül kérheti a Választott Bíróság összehívását.

Amennyiben a jelöltek száma nem éri el a 12-ot, a leköszönő Igazgatótanács további 6 hónapig hivatalban marad. Ez az eljárás ismétlődik mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre 12 jelölt az Igazgatótanács megválasztásához.

3. cikk A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TESTÜLET MEGVÁLASZTÁSA
3.1 A Közgyűlés 3 évente választja meg írásban, titkos szavazással, a Felügyelőbizottsági Testület tagjait a MOLK Alapszabályának 8.6.3-as és 14.2-es pontjaiban meghatározottak alapján, és a leköszönő Felügyelőbizottsági Testület Elnöke által bemutatott legalább négy jelöltet tartalmazó lista alapján. Amennyiben a jelöltek száma nem éri el a négyet, a leköszönő Felügyelőbizottsági Testület további 6 hónapig hivatalban marad. Ez az eljárás ismétlődik mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre 4 jelölt a Felügyelőbizottsági Testület megválasztásához.

3.2 A Felügyelőbizottsági Testület tagjait megválasztó szavazáson szavazati joggal rendelkeznek azok a rendes Tagok, akik eleget tettek a MOLK Alapszabályának 5.2.1-es pontjában leírt kötelezettségeiknek.
– A szavazócédulán szerepelnie kell minden egyes jelölt vezetéknevének abc sorrendben feltüntetve, keresztnevének, nemzetiségének, születési időpontjának, állandó lakhelyének és/vagy ideiglenes lakcímének, fő szakmájának és egy, a szavazat jelölésére szolgáló rubrikának.
– A Tagok a szavazási cédulán maximum 3 főt jelölhetnek be. A szavazócédulák a Közgyűlés elnökének asztalán jól látható helyen elhelyezett lepecsételt urnában kerülnek összegyűjtésre.
– Az a 3 jelölt tekinthető megválasztottnak, akik a legtöbb szavazatot kapják. A jelöltek szavazategyenlősége esetén a Közgyűlés azonnal pótszavazást hirdet közöttük. A Felügyelőbizottsági Testület tagjai megválasztására irányuló szavazatokat a Közgyűlés elnöke számlálja össze a Kamara Főtitkárának segítségével és a leköszönő Felügyelőbizottsági Testület ellenőrzésével. A Felügyelőbizottsági Testület Közgyűlés általi megválasztásának eredményeit a leköszönő Felügyelőbizottsági Testület nyilvánítja érvényesnek, amikor a szavazás és az azt követő összeszámlálást lezárják. A leköszönő Felügyelőbizottsági Testület ezen döntése ellen bármely jelölt 10 napon belül kérheti a Választott Bíróság összehívását.

4. cikk EGYÉB RENDELKEZÉSEK
4.1 Bizonytalanság vagy véleménykülönbség esetén a szavazócédulák és a szavazatok érvényességéről a 2-es és 3-as pont szerinti összeszámlálás, során a Közgyűlés Elnöke, a MOLK főtitkára és a Felügyelőbizottsági Testület tagjai döntenek többségi alapon.
4.2 Jelen dokumentumban nem érintett illetve szabályozott kérdésekben a magyar jog és – amennyiben összeegyeztethető – az Assocamerestero gyakorlata az irányadó.

KAMARATAGJAINK

Íme néhány Kamaratagunk