Alapszabályzat

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara Alapszabályzata

A MAGYARORSZÁGI OLASZ KERESKEDELMI KAMARA ALAPSZABÁLYZATA

A Közgyűlés által, 2017 május 30-án, jóváhagyott verzió, bírósági bejegyzés alatt

1 paragrafus: ELNEVEZÉS ÉS SZÉKHELY
1.1. A 2011. évi CLXXV. és 2013. évi V. magyar törvény alapján, hivatkozva az 1970. július 1-én kelt 518. számú olasz törvényre, meghatározatlan időtartamra, mint non-profit, pártoktól független egyesületként megalapításra kerül a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara, rövidítve: MOLK, olasz elnevezéssel: Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, rövidítve: CCIU.

1.2 A MOLK székhelye Budapesten van és céljai elérése érdekében joga van Magyarországon és külföldön kamarai képviseletek létrehozásához és megszüntetéséhez.

1.3. A MOLK csatlakozik a Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák Szövetségéhez (olaszul: Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, rövidítve: Assocamerestero).

2. paragrafus: CÉLOK
2.1 A MOLK – multilaterális, regionális és szubregionális szintű együttműködési kezdeményezések keretei között is információt és segítséget nyújtva – elősegíti és támogatja az Olaszország és Magyarország közötti árucsere-forgalom, illetve a vállalkozói kezdeményezések fejlődését és előrehaladását, valamint a két ország közötti műszaki, gazdasági és kereskedelmi együttműködést. Ezen cél elérése legfőképpen az alábbiak révén történik:
2.1.1. bármilyen típusú, az olaszországi illetve magyarországi gazdasági, társadalmi és közigazgatási helyzetre, bármilyen jellegű szabályozásra, valamint a gazdasági, pénzügyi, társadalmi, vám- és adóügyi, valamint jogi természetű eljárásokra és szokásokra vonatkozó információk rendszerezett összegyűjtése, könyvtárak/folyóirattárak létesítése révén is, illetve rendszeresen megjelenő kiadványokon és szaktanácsadáson keresztül;
2.1.2. kereskedelmi ügynökök, képviselők, tanácsadók, ügyvédi irodák, szellemi szabad foglalkozásúak, tolmácsok, valamint műszaki, kereskedelmi, ipari és pénzügyi partnerek közvetítése;
2.1.3. mindkét országban adódó üzleti és befektetési lehetőségekre vonatkozó információk nyújtása;
2.1.4. piackutatások és piaci tanulmányok készítése;
2.1.5. a magyar és olasz hatóságok és intézmények által rábízott külön feladatok végrehajtása;
2.1.6. bíróságon kívüli megegyezéssel kinnlevőségek behajtásának, valamint olasz és magyar vállalkozók között felmerülő vitás üzleti ügyek békés úton, illetve döntőbíróságon keresztül történő megoldásának megkísérlése;
2.1.7. a két ország közötti árucsere-forgalom tárgyát képező olasz és magyar termékek promóciója és védelme;
2.1.8. a két ország közötti árucsere-forgalom, vagy akár harmadik ország felé irányuló vállalkozói kezdeményezések elősegítését célzó találkozók, szemináriumok, tanfolyamok és továbbképzések szervezése;
2.1.9. bármely más tevékenység, amely saját intézményi célkitűzéseinek megvalósítását elősegíti.
2.2 A MOLK – közös projektek és kezdeményezések megvalósításán keresztül is – fejleszti az olasz kamarai rendszerrel fenntartott kapcsolatokat és együttműködést.
2.3 A MOLK kapcsolatot tart fenn a két ország politikai, üzleti, gazdasági és pénzügyi hatóságaival, intézményeivel, egyesületeivel és egyéb köreivel a kölcsönös kereskedelmi árucsere-forgalom elősegítése érdekében.

2.4 A MOLK Együttműködik Olaszország Magyarországi Nagykövetségével, az Olasz Külkereskedelmi Intézettel és a Magyarországon jelenlévő olasz intézményi rendszerrel az Olaszország és Magyarország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében.

2.5 A MOLK olyan javaslatokat és intézkedéseket dolgoz ki és terjeszt az illetékes olasz és magyar hatóságok elé, amelyeket a két ország közötti árucsere-forgalom gyarapítása szempontjából hasznosnak vél.
2.6 A MOLK hírlevelet ad ki, ami beszámol a kamara tevékenységéről, valamint tartalmazza azokat a híreket, melyek az olasz és magyar vállalkozók érdeklődésére számot tarthatnak.

2.7 A MOLK minden egyéb olyan tevékenységet folytat, amely célkitűzéseinek megvalósítását elősegíti.

3. paragrafus TAGOK
3.1 A MOLK rendes Tagjai lehetnek olyan, joggyakorlástól el nem tiltott, vállalkozói tevékenységet folytató, illetve szellemi foglalkozást, hivatást vagy mesterséget űző magán- és jogi személyek, akik a két ország közötti gazdasági és üzleti kapcsolatokban részt vesznek vagy részt kívánnak venni. A jogi személy rendes Tagnak a tagfelvételi kérelemben meg kell neveznie azt a magánszemélyt, aki őt a MOLK-ban teljes jogkörrel képviseli, és akit az összes vonatkozó jog gyakorlása megillet. Az említett képviselet tekintetében esetleges későbbiekben bekövetkező változásokról a MOLK Igazgatótanácsát jóváhagyás céljából írásban haladéktalanul értesíteni kell. A MOLK Igazgatótanácsa nyomós okból és kétharmados többséggel elutasíthatja a jogi személy rendes Tag képviselőjének jóváhagyását, amelynek okáról a Tagot értesíti.

3.2. A rendes tagként történő felvételi kérelmet az igazgatótanácsnak kell címezni és írásban eredetiben a MOLK székhelyén kell benyújtani vagy postán oda el kell juttatni. A kérelemhez csatolni kell:
3.2.1. jogi személyeknek: a rájuk vonatkozó szabályok szerint kibocsátott, a megalapításukat, a hatályukat és a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot, valamint adószámukat;
3.2.2. természetes személyeknek: személyazonosságot és az állandó lakcímet illetve kézbesítési címet, valamint a vállalkozói tevékenység folytatását, illetve szellemi foglalkozás, hivatás vagy foglalkozás űzését igazoló okiratot, becsatolva másolati példányban a hivatalos cégjegyzékbe történt bejegyzésről szóló vagy ezzel egyenértékű igazolást, illetve szakmai kamarai tagságról, vagy a adószámról szóló vagy ezzel egyenértékű igazolást, amely a gazdasági tevékenység végzését, valamint minden esetben az adószámukat igazolja.

3.3. Az igazgatótanács a rendes tagjelölt által benyújtott felvételi kérelem és dokumentumok elbírálását követően felülbírálhatatlan és megfellebbezhetetlen döntést hoz a rendes tagjelölt felvételéről vagy elutasításáról, és a döntésről értesíti őt. Az elutasított tagfelvételi kérelmet csak a MOLK igazgatótanácsa döntésének keltétől számított három hónap elteltével lehet újból benyújtani. A kérelem benyújtása semmilyen jogot nem biztosít a tagjelöltnek.

3.4. A MOLK-kal való kapcsolattartás szempontjából az minősül a tag kézbesítési címének, amit a tagfelvételi kérelemben vagy a későbbiekben a MOLK-hoz írásban ajánlott tértivevényes ajánlott levél vagy regisztrált e-mail útján beérkezett változásokban feltüntetett.

4. paragrafus: TAGDÍJ
4.1. A rendes tagként történő felvételi kérelem elfogadása, a MOLK döntésének és a tagdíjra vonatkozó, a tagfelvételi kérelem benyújtásakor érvényes éves tagdíj hányadáról szóló számlának a megküldésétől számított kilencven napon belüli fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a fizetésre a fenti határidőig nem kerül sor, a kérelem érvényét veszti. A tagdíj mértékét az igazgatótanács határozza meg, alkalmazására az igazgatótanácsi határozat időpontjától kezdődően kerül sor. A tagi jogviszony és az ehhez kapcsoló jogok megszerzésére csak a tagdíj első alkalommal történő megfizetésével kerül sor.

4.2. A kamarai tagság a tagdíj befizetésének tényleges kézhezvételi napjával kezdődik, és minden év december 31-ig érvényes, és minden év január 1-től automatikusan meghosszabbítottnak számít mindaddig, míg az előző év november 30-ig a MOLK igazgatótanácsának címzett ajánlott levélben lemondásra nem kerül. Ezen határidő elteltével a rendes tag köteles az éves tagdíjat befizetni.

4.3. Ha a rendes tag az írásos díjbekérőtől (számlától) számított kilencven nap elteltéig nem fizeti be a tagdíjat, akkor automatikusan megszűnik a MOLK rendes tagja lenni, ugyanakkor az esedékes hátralékos tagdíjakat továbbra is köteles befizetni.

5. paragrafus: A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. A rendes tagok – feltéve, hogy tagi kötelezettségeiknek eleget tettek – jogosultak:
5.1.1. a MOLK által megszabott feltételek mellett a szolgáltatásit igénybe venni és az általa végzett tevékenységben részt venni;
5.1.2. a közgyűlésen részt venni és azon a vonatkozó szabályoknak megfelelően szavazni;
5.1.3. a kamarai szervekbe a vonatkozó szabályok szerint történő beválasztásra;
5.1.4. a jelen alapszabályban illetve a MOLK egyéb szabályzataiban lefektetett valamennyi jogot gyakorolni és jogosultsággal élni;
5.1.5. a MOLK tevékenységével kapcsolatban a MOLK elnökéhez írásos kéréseket eljuttatni

5.2. A rendes tagok kötelesek:
5.2.1. a 4. cikkben leírtaknak megfelelően éves tagdíjat fizetni;
5.2.2. a MOLK-ot céljai megvalósításában támogatni;
5.2.3. az alapszabályban és a MOLK egyéb szabályzataiban leírt elveket, szabályokat és előírásokat, valamint a kamarai szervek által hozott határozatokat fenntartások nélkül betartani.

6. paragrafus: A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
6.1. a magánszemély rendes vagy tiszteletbeli tag elhalálozása, vagy a jogképességének megszűnése;
6.1.1. a magánszemély rendes vagy tiszteletbeli tag elhalálozása, vagy a jogképességének megszűnése;
6.1.2. a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése vagy megszűntetése;
6.1.3. a rendes tag ellen indított csőd-, felszámolási vagy egyéb, ezzel egyenértékű eljárás;
6.1.4. a 4.3. cikk szerint késedelembe esett rendes tag esedékes tagdíjfizetésének elmulasztása esetén.

6.2. A MOLK-tagság megszűnik a rendes tag által a 4.2. cikkben foglalt határidőn belül és módozatok szerint gyakorolt lemondás útján. A tagság az összes kapcsolódó joggal és kötelezettséggel együtt annak az egyesületi évnek a december 31. napján szűnik meg, amelyre a rendes tag a tagdíjat megfizette, kivéve ha a tag kifejezetten az azonnali megszűnést kérvényezi.

6.3. A MOLK igazgatótanácsa kétharmados többséggel elrendelheti azon a rendes tag tagságának a megszűntetését, aki tagsági kötelezettségeit súlyosan megszegi, illetve olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas a MOLK becsületének vagy hírnevének megsértésére, illetve amely a célkitűzéseinek megvalósítását hátráltatja. Az ilyen intézkedést indokolni kell és a tagot írásban, ajánlott levélben vagy regisztrált e-mail címén kell értesíteni róla. Az a tag, akinek a tagságának megszűnését elrendelték, az erről szóló levél kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezéssel élhet, kérve a jelen alapszabály 18. cikke szerinti választott bírósági eljárás lefolytatását, vagy pedig az illetékes bírósághoz fordulhat.

6.4. A tagsági viszony bármely okból történő megszűnése nem vonja maga után a tagdíj visszafizetését, még részlegesen vagy arányosan sem, és az esedékes hátralékos tagdíj befizetési kötelezettségét sem szűnteti meg.

7. paragrafus: KAMARAI SZERVEK
7.1. A MOLK azervei a következők:
7.1.1. Közgyűlés
7.1.2. Igazgatótanács
7.1.3. a MOLK Elnöke
7.1.4. Alelnökök
7.1.5. Felügyelőbizottság
7.1.6. Kincstárnok
7.1.7. Főtitkár
7.1.8. Döntőbírói testület

A Főtitkárt kivéve, a Kamarai Szervekben való részvételért semmilyen díjazás nem jár a MOLK részéről.

8. paragrafus: KÖZGYŰLÉS
8.1. A közgyűlés a MOLK legfőbb szerve, a MOLK elnöke hívja össze és évente legalább egyszer ülésezik. A törvény és ezen alapszabály alapján a szabályszerűen összehívott és határozatképes közgyűlés által hozott határozatok minden tagra kötelező érvényűek, még akkor is, ha nem voltak jelen, ellenkező állásponton voltak vagy tartózkodtak.

8.2. A közgyűlésen a MOLK elnöke elnököl, azt az esetet kivéve, amikor a napirenden szerepel az igazgatótanács megválasztása, amely esetben a közgyűlés az összes – 8.3.1. cikk szerinti – résztvevő közül az ülés megkezdésekor választja meg a levezető elnököt.

8.3. Jogosultak:
8.3.1. a közgyűlésen részt venni és szavazni azok a rendes tagok, akik az 5.2.1. cikkben foglalt kötelezettségeiknek eleget tettek;
8.3.2. a közgyűlésen részt venni a tiszteletbeli tagok és a felügyelőbizottság tagjai;
8.3.3. a közgyűlésen részt venni a MOLK főtitkára, aki annak jegyzőkönyvét vezeti, az Olasz Köztársaság magyarországi nagykövete, az Olasz Köztársaság magyarországi nagykövetsége Gazdasági és Kereskedelmi Részlegének vezetője, az Olasz Köztársaság budapesti konzulja, az Olasz Külkereskedelmi Intézet budapesti kirendeltségének igazgatója.

8.4. A MOLK elnöke jogosult a közgyűlést bármely általa indokoltnak tartott esetben összehívni, de köteles azt összehívni:
8.4.1. minden év április 30-ig az előző év éves mérlegbeszámolójának jóváhagyása, valamint azon kamarai szervek megválasztása ügyében, amelyek megbízatása lejár, és amelyeket a közgyűlés jogosult megválasztani;
8.4.2. az igazgatótanács erre vonatkozó határozatát, illetve a tagok legalább egyharmadának a MOLK elnökéhez intézett erre vonatkozó írásos kérését követő harminc napon belül;
8.4.3. a 11.3. illetve a 14.5. cikk szerinti esetekben.

8.5. A közgyűlés összehívásáról szóló értesítést elektromos levélben kell kiküldeni, vagy pedig a tag kifejezett kérésére ettől eltérő, vagy elektronikus úton rendelkezésre bocsátott módokon. A közgyűlés összehívásáról szóló értesítésnek tartalmaznia kell az első időpontra összehívott és a megismételt közgyűlés napirendjét, helyét, dátumát és időpontját, és azt a 8.3. cikk szerinti jogosultaknak a közgyűlés megtartására kitűzött nap előtt legalább 30 nappal el kell küldeni. A közgyűlés napirendjére tűzött témákra vonatkozó dokumentumokat legkésőbb 5 (öt) munkanappal a közgyűlés számára kitűzött időpont előtt elektronikus úton a tagok rendelkezésére kell bocsátani. Azon tagoknak, akik szeretnék a papíralapú kivitelt megkapni, az anyagok legalább 8 nappal a közgyűlés előtt hozzáférhetőek a MOLK irodahelységeiben.

8.6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
8.6.1. az igazgatótanács javaslata alapján az éves mérlegbeszámolónak és a tevékenységek programjának, illetve a vonatkozó előzetes költségvetésnek a jóváhagyása;
8.6.2. a MOLK elnöke, a kincstárnok és a felügyelőbizottság által előterjesztett, a MOLK ügymenetével kapcsolatos éves jelentések megvizsgálása és jóváhagyása;
8.6.3. az igazgatótanács és a felügyelőbizottság megválasztása;
8.6.4. a MOLK alapszabályának és annak módosításainak jóváhagyása;
8.6.5. a választási szabályzat és az etikai kódex jóváhagyása, valamint módosítása;
8.6.6. a MOLK megszűntetésének elhatározása.

8.7. A 8.4. és a 8.5. cikk szerint összehívott közgyűlés határozatképes, a MOLK által elfogadott táv-szavazási rendszerrel:
8.7.1. ha első összehívás esetében azon jelen van legalább a tagok fele plusz egy tag;
8.7.2. megismételt közgyűlés esetén a megjelentek számára tekintet nélkül.
Jelenlévő Tagoknak (“Jelenlévő Tagok”) tekinthetők azok, akik:
8.7.3. személyesen részt vesznek a Közgyűlésen a kitűzött helyben és időben;
8.7.4. a MOLK által elfogadott táv-szavazási rendszerrel vesznek részt.
A közgyűlés levezető elnökének jogköre a közgyűlés határozatképességének megállapítása, a jelenlévők részvételi és szavazati jogának ellenőrzése, a közgyűlésen zajló vitának és az ülés lefolytatásának irányítása és szabályozása, valamint az eredmények kihirdetése.

8.8. A közgyűlés a határozatait:
8.8.1. amennyiben a 8.3.1. cikk szerinti egy vagy több résztvevő a 8.5. cikk szerinti napirend módosítását javasolja, a jelenlévő tagok nyolcvanöt százalékának többségével hozza;
8.8.2. a 8.6.4. cikk szerinti esetekben a jelenlévő tagok hetvenöt százalékos többségével hozza;
8.8.3. a 8.6.6 cikk szerinti esetekben a tagok ötven százalék plusz egy főnyi többségével hozza;
8.8.4. Minden más esetben a jelenlévő tagok abszolút szavazattöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozatot el nem fogadottnak kell tekinteni.
8.8.5. Minden rendes tagnak joga van ahhoz, hogy a MOLK által elfogadott táv-szavazási rendszeren keresztül leadja szavazatát. Az ilyen típusú szavazás érvényességének feltétele, hogy az információ átadása, a szavazó identitása és titkos szavazás esetén anonimitása biztosítva legyen.

8.9. Minden rendes tag meghatalmazhat egy másik rendes tagot arra, hogy őt a közgyűlésen képviselje, amely meghatalmazást írásban a közgyűlés összehívásáról szóló értesítésben a MOLK által megjelölt postacímre vagy faxszámra kell eljuttatni. A meghatalmazásnak a közgyűlés lebonyolítására kitűzött nap előtt legalább 3 (három) munkanappal meg kell érkeznie. Valamennyi rendes tag a közgyűlésen egyszerre legfeljebb egyetlen másik rendes tagot képviselhet, a MOLK által elfogadott választási rendszeren keresztül.

8.10. A közgyűlés határozatait egy, a MOLK főtitkára által vezetett és a közgyűlés levezető elnöke által aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

9. paragrafus IGAZGATÓTANÁCS
9.1. Az igazgatótanács a MOLK irányító szerve, amely miden olyan rendes és rendkívüli jogot gyakorol, ami nem tartozik kifejezetten más kamarai szerv hatáskörébe, valamint a – 2. cikk szerinti célok elérése érdekében – dönt a MOLK ügyvezetésére és ügyvitelére vonatkozó általános irányvonalakról és a szervezeti felépítéséről. Az igazgatótanács tizenegy igazgatótanácsi tagból áll, akiket a közgyűlés a 3.1. cikk szerinti tagok közül választ három évre a 10. cikkben leírtaknak megfelelően, és automatikusan megszűnik, amennyiben legalább 6 tagjának egyszerre megszűnik az igazgatótanácsi megbízatása és nincsen lehetőség a minimális 6 főnyi létszám helyreállítására. Amennyiben az igazgatótanács automatikusan, a fent említett ok miatt szűnik meg, a megszűnő igazgatótanács elnöke, – vagy különleges akadályoztatása esetén helyette – a felügyelőbizottság elnöke köteles a jelen alapszabály 8. cikkében előírtak szerint összehívni a közgyűlést, hogy az gondoskodjon az új igazgatótanács megválasztásáról a jelen alapszabály 9. valamint 10. cikkében előírt módozatok szerint.

9.2. Az igazgatótanács kivételes estekben, kétharmados többséggel kinevezhet tiszteletbeli igazgatótanácsi taggá maximum öt olyan személyt, aki a két ország közötti kapcsolatok fejlesztése terén kiemelt érdemeket szereztek. A tiszteletbeli igazgatótanácsi tagok az őket kinevező igazgatótanács megbízatásának lejártáig maradnak hivatalban.

9.3. Jogosult
9.3.1. az igazgatótanács ülésén részt venni és szavazni a 9.1. cikk szerint megválasztott igazgatótanácsi tag;
9.3.2. az igazgatótanács ülésén részt venni a felügyelőbizottság tagja, a MOLK főtitkára, aki az ülés jegyzőkönyvét vezeti, az Olasz Köztársaság magyarországi nagykövete, az Olasz Köztársaság magyarországi nagykövetsége Gazdasági és Kereskedelmi Részlegének vezetője, az Olasz Köztársaság budapesti konzulja, az Olasz Vállalatok Külpiaci Megjelenését és Működését Támogató Ügynökség (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE) budapesti kirendeltségének igazgatója;
9.3.3. az igazgatótanács ülésén részt venni minden olyan magánszemély, akit az igazgatótanács arra kifejezetten meghívott.

9.4. Az igazgatótanácsi ülést – amit háromhavonta legalább egyszer össze kell hívni – a MOLK elnöke hívja össze és vezeti. A MOLK elnöke minden olyan esetben összehívhatja az igazgatótanácsi ülést, amikor azt indokoltnak tartja, de köteles összehívnia:
9.4.1. minden év április 20-ig az előző évre vonatkozóan a kincstárnok által előterjesztett éves mérlegbeszámoló jóváhagyása céljából;
9.4.2. minden év december 20-ig a kincstárnok által előterjesztett következő évi költségvetés, valamint a MOLK elnöke által előterjesztett következő évi programterv jóváhagyása céljából;
9.4.3. az igazgatótanácsi tagok minimum egyharmadának erre vonatkozó, a MOLK elnökéhez intézett, írásban megküldött kérvényétől számított tizenöt napon belül.

9.5. Az igazgatótanácsi ülés összehívásáról szóló értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyét, dátumát és időpontját, és azt a 9.3. cikk szerinti jogosultaknak az igazgatótanácsi ülés lebonyolítására kitűzött nap előtt legalább tíz nappal el kell küldeni. Az igazgatótanács ülésének összehívásával kapcsolatos bármilyen alaki hiba akkor tekinthető orvosoltnak, amennyiben az igazgatótanács kérdéses ülésén az összes jogosult részt vesz. Különösen sürgős, kivételes esetekben az elnök elektronikus levélben is kérheti az igazgatótanácsi tagok hozzájárulását ahhoz, hogy valamely igazgatótanácsi döntést a szokásos ülésen kívül, annak szabályos összehívásától eltekintve hozzanak meg oly módon, hogy a szavazatok leadására távszavazással, akár elektronikus levél formájában is sor kerülhessen. Ebben az esetben a határozat akkor lesz érvényes, hogy valamennyi igazgatótanácsi tag beleegyezik az elnök kérésébe.

9.6. Az igazgatótanácsi tagok tisztségük gyakorlását nem ruházhatják át harmadik személyre, vagy más igazgatótanácsi tagra.

9.7. A 9.3. cikk szerint összehívott igazgatótanácsi ülés akkor határozatképes, ha az igazgatótanácsi tagok fele plusz egy tag jelen van rajta, és döntéseit – ettől eltérő rendelkezés híján – a jelenlévő igazgatótanácsi tagok szavazatainak abszolút többségével hozza. Szavazategyenlőség estén a MOLK elnökének szavazata dönt.
A szavazás nyílt és kézfelemeléssel történik, kivéve, ha a szavazás előtt legalább egy igazgatótanácsi tag titkos, írásban történő szavazást kér, amely esetben szavazategyenlőség esetén a MOLK elnökének szavazata nem döntő jellegű, és ekkor a határozat el nem fogadottnak tekintendő. A szavazatokat a MOLK elnöke számolja össze, a MOLK főtitkárának segítségével.
Amennyiben egy vagy több igazgatótanácsi tagnak nem áll módjában személyesen részt venni a tanács ülésén, akkor a főtitkár részére legkésőbb 24 órával korábban (akár elektronikus posta útján is) megküldött előzetes értesítést követően engedélyt kaphatnak arra, hogy telematikai úton vegyenek részt az ülésen és szavazzanak annak határozatairól, miként arra is lehetőség lesz, hogy írásban fogalmazzák meg véleményüket illetve adják le szavazatukat az igazgatótanácsi tagoknak a tanács ülése előtt legfeljebb 10 nappal kézbesített napirendbe felvett egyes pontokat illetően, ha nincsen lehetőségük a közvetlen vagy telematikai úton történő részvételre, feltéve, hogy a megbízatással rendelkező igazgatótanácsi tagok legalább fele jelen van.
Olyan ügyletek illetve határozatok esetén, amelyek annyira fontosak és sürgősek, hogy előre, még a következő összehívott tanácsi ülés időpontja előtt el kell dönteni, hogy jóváhagyásra kerülnek-e vagy sem, a főtitkár a jóváhagyási kérelmet elektronikus posta útján is eljuttathatja, és az arra jogosult igazgatótanácsi tagok többsége ugyanezen módozatok szerint szavazhat róla. Az ilyen döntést később hivatalosan is meg kell erősíteni a rákövetkező tanácsi ülés alkalmával.

9.8. Az igazgatótanács határozatait egy, a MOLK főtitkára által vezetett és a MOLK elnöke által aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

9.9. Az igazgatótanács az Assocamerestero és – a magyarországi Olasz Nagykövetségen keresztül – az Olasz Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Minisztériuma részére eljuttatja:
9.9.1. a jóváhagyástól számított harminc napon belül a 8.6.1. és 8.6.2. cikk szerinti dokumentumok másolatát;
9.9.2. a jóváhagyástól számított harminc napon belül, a MOLK tevékenységére vonatkozóan az igazgatótanács által jóváhagyott programterv másolatát;
9.9.3. minden év január 31-ig az előző év december 31-én érvényes taglistát, jelezve az előző listához képest történt változásokat.

10. pragrafus: AZ IGAZGATÓTANÁCS MEGVÁLASZTÁSA
10.1. Az igazgatótanácsi tagokat a közgyűlés választja meg háromévente. Az így megválasztott igazgatótanács a megbízatása végéig, illetve az új igazgatótanács tényleges hivatalba lépésig marad hivatalban, abban az esetben, ha a feloszlására a hároméves megbízatásának lejárta előtt, vagy pedig a hároméves megbízatás végén, de még az új tanács megválasztása előtt kerülne sor.
A tanács idő előtti feloszlása esetén a fenti átmeneti időszak alatt a leköszönő igazgatótanács felhatalmazása kizárólag azon napi ügyek intézésére terjed ki, amelyek elvégzése ahhoz szükséges, hogy a MOLK előírásszerűen, a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával tudjon működni.

10.2. A közgyűlés által lefolytatott igazgatótanácsi választás eredményét a szavazási folyamat végén közjegyző nyilvánítja érvényesnek.

10.3. Az újonnan megválasztott igazgatótanács legtöbb szavazatot elnyert tagjának lesz a feladata az első igazgatótanácsi ülés összehívása a főtitkár segítségével, az új igazgatótanács megválasztását követő 30. és 60. nap által behatárolt időtartományban.
Az újonnan megválasztott igazgatótanács első ülésén sort kell keríteni az igazgatótanács elnökének, illetve magán a szervezeten belül előírt egyéb tisztségviselőknek a megválasztására. Az alakuló ülés napjától kezdődően az új igazgatótanácsi tagok testületi felelősséggel felelnek a Kamara előírásszerű működéséért.
Amennyiben az alakuló ülés alatt az új tanács tagjai nem tudják megválasztani saját maguk közül az egyes tisztségeket betöltő személyeket (elnök, alelnökök, kincstárnok), akkor az életkor szerint legidősebb igazgatótanácsi tagot illeti meg az ügyvivő elnöki szerepkör.

11. paragrafus: AZ IGAZGATÓTANÁCSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
11.1. Az igazgatótanácsi tagság automatikusan megszűnik:
11.1.1. ha a 10.1. cikk szerinti időtartam lejár;
11.1.2. ha a rendes tagi jogviszonya a 6. cikk szerint megszűnik;
11.1.3. ha nem jelenik meg három, egymást követő igazgatótanácsi ülésen, vagy a megválasztásától számított valamennyi év során öt ülésen;
11.1.4. ha elhalálozik, vagy a jogképessége megszűnik.
Ezen esetekben – az 1. cikk szerinti eset kivételével – a pótlás a 11.4. cikk szerint történik.

11.2. Az igazgatótanácsi tag lemondása esetén – amit írásban kell bejelenteni a MOLK elnökének -, amennyiben nem áll fenn a 11.3. cikk szerinti tényállás, a pótlást a 11.4. illetve 11.5. cikkben leírtak szerint kell véghezvinni.

11.3. Amennyiben legalább hat igazgatótanácsi tag igazgatótanácsi tagsága szűnik meg a 9.1. cikkben foglalt rendelkezés szerint, az e cikkben leírt pótlási szabályok nem alkalmazandóak, hanem valamennyi megmaradt igazgatótanácsi tag tagsága is automatikusan megszűnik, és a MOLK elnökének harminc napon belül össze kell hívnia a közgyűlést, amely a 10. cikk szerint új igazgatótanácsot választ. A közgyűlés összehívásának és megtartásának időpontja között nem szabad 30 (harminc) napnál többnek eltelnie.

11.4. Amennyiben valamely igazgatótanácsi tag már nem képviseli azt a rendes tagot, amelyen keresztül megválasztották, illetve amennyiben annak rendes tagsági jogviszonya megszűnik, az igazgatótanácsi tag megbízatása nem szűnik meg, ha 60 (hatvan) napon belül egy másik rendes tag képviseletébe lép. Az előzőleg képviselt rendes tagnak mindazonáltal jogában áll magának új képviselőt kijelölnie, aki – szavazati jog nélkül – jogosult az igazgatótanács munkájában részt venni.

11.5. Amennyiben valamelyik igazgatótanácsi tag megbízatása a 11.1. cikk értelmében megszűnik, vagy pedig ő maga a 11.2. cikk értelmében lemond, akkor az igazgatótanács elnöke, a tag megbízatásának 11.4. cikk szerinti tényleges megszűnésétől számított 60 (hatvan) napon belül – miután kikérte a felügyelőbizottság véleményét az esetlegesen felmerült, a megválaszthatóságot kizáró okokat illetően – az igazgatótanács új tagjának kinevezi az előző választásokon meg nem választott jelöltek közül az elsőt, azaz azt a jelöltet, aki az előző választáson a meg nem választottak között a legtöbb szavazatot kapta. A kinevezésről szóló intézkedést a titkárságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kinevezéstől számított 30 (harminc) napon belül kell – akár elektronikus posta útján is – a kinevezettel közölnie. A póttagságra jogosulttá válónak ugyanezen 30 (harminc) napos határidőn belül kell megküldenie – akár e-mail útján is – az arra vonatkozó közlését, hogy hajlandó-e a megbízatást elfogadni. Ha a póttagságra jogosulttá váló úgy nyilatkozik, hogy erre nem hajlandó, vagy ha az előírt követelményeknek már nem felel meg, akkor az igazgatótanács a rákövetkező 30 (harminc) napon belül kinevezi a meg nem választottak közül a másodikat és így tovább, amíg az előző közgyűlésen ténylegesen szavazatot kapott jelöltek listája véget nem ér. Amennyiben a meg nem választottak közül senki sem mutat hajlandóságot a póttagságra, illetve felel meg az előírt követelményeknek, akkor nem kerül sor helyettesítésre az igazgatótanácson belül, és annak a 9.1. cikkben az arra az esetre vonatkozóan előírtak szerint kell eljárnia, amikor a tanács legalább hat tagjának megbízatása megszűnik.

12. paragrafus: A MOLK ELNÖKE
12.1. A MOLK elnöke a MOLK törvényes képviselője, harmadik személyekkel szemben és a bíróság előtt őt illeti meg a hivatalos aláírás joga, és őt az igazgatótanács a tagjai közül választja meg az első ülésén, egyszerű többséggel.

12.2. A MOLK elnöke az őt kinevező igazgatótanács megbízatásának lejártáig marad hivatalban, és nem választható meg két egymást követő alkalomnál többször.

12.3. A MOLK elnökének feladata – az igazgatótanácsot a 9.1. cikk szerint megillető általános irányító és iránymutató hatáskör keretein belül – a Kamara tevékenységének ösztönzése és előmozdítása, amelyhez igénybe veszi – akár külön-külön is – az alelnökök, valamint az igazgatótanács tagjainak segítségét, akikre külön feladatokat bízhat. A MOLK elnöke évente beszámol a közgyűlésnek a MOLK ügymenetéről és december 20-ig jóváhagyás céljából előterjeszti az igazgatótanácsnak a MOLK következő évi tevékenységére vonatkozó programtervet.

12.4. A MOLK elnöke előkészíti a közgyűlés és az igazgatótanácsi ülés napirendjét, annak megfelelően, ami a MOLK 2. cikk szerinti céljainak eléréséhez szükséges. Amennyiben legalább három igazgatótanácsi tag írásban – a meghívók kiküldésére előírt határidő utolsó napja előtt legalább tíz nappal – meghatározott témák felvételét kérvényezi a közgyűlés illetve az igazgatótanácsi ülés napirendjére, az elnök köteles azokat napirendre tűzni.

12.5. A 11. cikkben rögzített, az igazgatótanácsi tagsági viszony megszűnésére vonatkozó szabályok a MOLK elnökére is alkalmazandók. Ilyen esetben az igazgatótanácsot illetve – a 11.3. cikk szerinti esetben – a közgyűlést a rangidős rendelkezésre álló alelnök – vagy az ő hiányában a felügyelőbizottság elnöke – hívja össze. Amennyiben az elnök lemond, vagy megbízatása megszűnik, az igazgatótanács a következő ülésén gondoskodik új elnök megválasztásáról, kétharmados többséggel.

13. paragrafus: ALELNÖKÖK
13.1. Az igazgatótanács a MOLK elnöke javaslatára, kétharmados szavazattöbbséggel, legfeljebb három alelnököt választ.

13.2. Az alelnökök az őket kinevező igazgatótanács megbízatásának lejártáig maradnak hivatalban, az igazgatótanács 2/3-ának határozatával visszahívhatók és egymást követő két alkalomnál többször nem választhatók meg.

13.3. Az alelnökök feladata folyamatos segítségnyújtás a MOLK elnökének az 12.3. cikk szerinti feladatainak ellátásában, a MOLK elnökének helyettesítése akadályoztatás, távollét vagy a MOLK elnökének külön meghatalmazása esetén. Amennyiben a MOLK elnöke külön nem jelöli meg, hogy melyik alelnök helyettesítse, a helyettesítés joga automatikusan a rangidős rendelkezésre álló alelnököt illeti meg, amely alatt az a személy értendő, aki ezt a tisztséget megszakítás nélkül a leghosszabb ideje tölti be, illetve azonos idejű kinevezés esetén az életkor szerint legidősebb.

13.4. A 11. cikkben az igazgatótanácsi tagság megszűnésére vonatkozóan leírt szabályok az alelnökökre is vonatkoznak. Amennyiben valamely alelnök lemond, vagy megbízatása megszűnik, az igazgatótanács a következő ülésén gondoskodik új alelnök megválasztásáról, kétharmados többséggel.

14. paragrafus: FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
14.1. A felügyelőbizottság a MOLK ellenőrző szerve és ellenőrzést gyakorol a MOLK ügyvezetése felett, felügyeli a MOLK-ra vonatkozó szabályok betartását, a könyvelés és a vonatkozó elszámolás helyességének és megfelelőségének jobbítására és módosítására irányuló javaslatokat tesz, ellenőrzi a MOLK belső ellenőrzési módszereinek meglétét, működését és hatékonyságát. A közgyűlés döntése alapján a felügyelőbizottság szerepkörei átruházhatók külső könyvvizsgáló cégre.
A felügyelőbizottság köteles – úgy egyénileg, mint testületileg vagy a szükséges szakmai követelményekkel rendelkező más személyek által – időszakos ellenőrzéseket végezni, jogosult továbbá bármikor vizsgálatot végezni illetve végeztetni, amelynek során a felelősökkel egyeztet az ellenőrzés módozatait, időzítését és indítékait illetően.
A felügyelőbizottság által a jelen cikk szerint végzett bárminemű ellenőrzési tevékenységről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ellenőrzést végző személyeknek és a felügyelőbizottság elnökének kell aláírnia.
A felügyelőbizottság évente beszámol a közgyűlésnek az ellenőrzési tevékenység eredményeiről és a MOLK ügyvitelére vonatkozó jobbító célú javaslatairól.

14.2. A felügyelőbizottságnak három tagja van, akiket a közgyűlés három éves időtartamra választ meg, elnökét az első ülésén maga választja meg.
A felügyelőbizottság tagjai nem lehetnek a MOLK tagjai, és olyan szakmai és erkölcsi előélettel kell rendelkezniük, amely tisztségük betöltésére alkalmassá teszi őket.
A felügyelőbizottság a megbízatása végéig, vagy pedig az új felügyelőbizottság tényleges hivatalba lépésig marad hivatalban, abban az esetben, ha a feloszlására a tagjainak elégtelen száma miatt a hároméves megbízatásának lejárta előtt, vagy pedig a hároméves megbízatás végén, de még az új bizottság megválasztása előtt kerülne sor.

14.3. A felügyelőbizottság ülését háromhavonta legalább egy alkalommal annak elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök minden olyan esetben összehívhatja a felügyelőbizottság ülését, amikor azt indokoltnak tartja, de köteles összehívnia:
14.3.1. minden év március 31-ig, hogy a kincstárnok által az előző évre vonatkozóan az igazgatótanács elé terjesztett éves mérlegbeszámoló jóváhagyását véleményezze;
14.3.2. tíz napon belül, ha az igazgatótanácsi tagok legalább egyharmada, vagy a felügyelőbizottság minden egyes tagja, illetve a tagok legalább egytizede erre írásos kérvényt nyújt be az elnöknek.

14.4. A felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyét, dátumát és időpontját, és azt a felügyelőbizottság ülésére kitűzött nap előtt legalább tíz nappal el kell küldeni a tagoknak.
A felügyelőbizottság ülésének összehívásával kapcsolatos bármilyen alaki hiba akkor tekinthető orvosoltnak, amennyiben a felügyelőbizottság kérdéses ülésén az arra jogosultak mindegyike részt vesz.

14.5. A felügyelőbizottság tagjának e tagsági viszonya automatikusan megszűnik:
14.5.1. a 14.2. cikk szerinti határidő lejártával;
14.5.2. elhalálozása vagy a jogképességének megszűnése esetén;
14.5.3. ha bármilyen oknál fogva nem jelenik meg a felügyelőbizottság három, egymást követő ülésén, vagy egy év alatt hat ülésen;
14.5.4. a felügyelőbizottság elnöke részére benyújtott írásos lemondás esetén.
Mindezen esetekben – az 1. cikk szerinti eset kivételével – pótlás gyanánt a legutóbbi közgyűlésen meg nem választottak közül az első lép a helyébe.
Amennyiben a meg nem választottak közül senki nem hajlandó arra, hogy a helyébe lépjen, vagy az erre előírt követelményeknek már nem felel meg, vagy pedig nincsenek meg nem választott személyek, akkor a felügyelőbizottság megbízatása megszűnik és a következő közgyűlés gondoskodik majd a pótlásáról.

15. paragrafus: KINCSTÁRNOK
15.1. A kincstárnok ellenőrzi és kezeli a Kamara pénzeszközeit; őt az igazgatótanács választja meg a tagjai közül kétharmados többséggel. Amennyiben a kincstárnok lemond, vagy megbízatása megszűnik, az igazgatótanács a következő ülésén gondoskodik új kincstárnok megválasztásáról, kétharmados többséggel.

15.2. A kincstárnok az őt kinevező igazgatótanács megbízatásának lejártáig marad hivatalban, és két egymást követő alkalomnál többször nem válaszható meg.

15.3. A Kamara pénzeszközeinek befizetése és kezelése – egy, az elnökség által megállapított, a rendes pénztári szükségletek fedezésére szolgáló összeget leszámítva – elsőrangú, erre felhatalmazott hitelintézetnél történik.

15.4. A kincstárnok ezen pénzeszközöket az elnök – vagy valamely elnökhelyettes – és a főtitkár által közösen erre vonatkozóan aláírt rendelkezések szerint kezeli, illetve felettük azok szerint rendelkezik.

15.5. Akadályoztatása vagy távolléte esetén a kincstárnokot valamelyik – a MOLK elnöke által külön erre kijelölt – elnökhelyettes helyettesíti.

15.6. A kincstárnok meghatalmazhatja a főtitkárt, hogy a pénzeszközök felett – a MOLK elnöke által megjelölt szempontoknak megfelelően – önállóan rendelkezzen.

16. paragrafus: FŐTITKÁR
16.1. A főtitkárt – a MOLK elnökének javaslata alapján – az igazgatótanács nevezi ki; a kinevezéshez a – Külügyminisztérium egyetértő véleménye alapján – a Gazdaságfejlesztési Minisztérium jóváhagyása szükséges.

16.2. A főtitkár feladata a Kamara ügyvezetése és működésének irányítása; részt vesz a kamarai szervek valamennyi ülésén.

16.3. A főtitkár a Kamara személyzetének vezetője, és gyakorolja a munkáltatói jogokat a MOLK alkalmazottai irányában. A főtitkár végrehajtja a kamarai szervek határozatait, valamint az elnökség iránymutatásait. A főtitkár a feladatát a lehető legteljesebb gondossággal látja el.

16.4. A Kamara ügyviteli okiratait a saját felelőssége alatt, az elnökkel közösen írja alá.

16.5. A főtitkár nem lehet tag és nem végezhet üzleti tevékenységet. Díjazását az igazgatótanács határozza meg.

16.6. A főtitkár megbízatása az igazgatótanács döntése alapján relatív többséggel visszavonható.

17. paragrafus: DÖNTŐBÍRÓI TESTÜLET
17.1. Annak ellenőrzésére, hogy a MOLK összes szerve megfelel-e az etikai kódexben foglalt elveknek, döntőbírói testület (DT) létrehozására kerül sor, amelynek tagjai a következők:
a MOLK felügyelőbizottságának elnöke, szavazati jog nélkül;
az Olasz Köztársaság magyarországi nagykövetségének képviselője, szavazati jog nélkül, akinek feladata annak ellenőrzése, hogy a testület megfelelően tegyen eleget a feladatainak.
a MOLK tagságának három képviselője, akiket egyszerű többséggel választ meg az igazgatótanács a tanácsba be nem választott tagok közül, feltéve hogy megfelelnek az etikai kódex 14. cikkében előírt követelményeknek, akik maguk közül elnököt választanak.
a MOLK főtitkára, akinek feladata a DT ülésein a jegyzőkönyv vezetése, ugyanakkor nem rendelkezik szavazati joggal a DT által hozott határozatokat illetően.

17.2. A DT kizárólag véleményadói szerepkörrel rendelkezik, amely arra korlátozódik, hogy előzetesen értékelje azokat a MOLK tagjainak viselkedését érintő – közvetlenül vagy közvetve az igazgatótanács tudomására jutó – eseteket, amelyek esetében felmerülhet, hogy nincsenek összhangban az etikai kódexben foglaltakkal, és amelyeket illetően ezért az igazgatótanács kikéri a DT nem kötelező erejű véleményét.

17.3. A DT összehívásáról – valahányszor úgy ítéli meg, hogy annak a 17.2 cikk szerinti feltételei fennállnak – a döntőbírói testület elnöke gondoskodik, az igazgatótanács egyszerű többségének határozatát követően, amely részére a döntőbírói testület elnökének előzetesen be kell mutatnia az esetet.

18. paragrafus: VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
18.1. Amennyiben a MOLK tevékenységével kapcsolatos bármely kérdésben jogvita keletkezik a tagok között, a tagok és a MOLK között, vagy amennyiben egy vagy több tag az igazgatótanács által hozott valamely intézkedést vagy a közgyűlés valamely döntését törvényellenesnek tartja, a MOLK elnökének meg kell kísérelnie a jogvita békés megoldását. Amennyiben ez a kísérlet nem jár sikerrel, a jogvita eldöntésére egy választott bírói testület jogosult határozatot hozni, ami három tagból áll, akik közül egyet-egyet a felek neveznek ki, a harmadikat, aki elnöki tisztet tölt be, a felek által kinevezett két választott bíró nevezi ki közös megegyezés alapján. Amennyiben a felek által kinevezett két választott bíró a kinevezést követő hét napon belül nem jut egyezségre a harmadik választott bíró kinevezését illetően, ez utóbbit a döntőbírói testület elnöke nevezi ki.

18.2. A választott bírósági eljárást a tagnak írásban kell kérnie a döntőbírói testület elnökétől a jogvita felmerülésétől, illetve a kérdéses igazgatótanácsi intézkedés vagy közgyűlési döntés meghozatalától számított harminc napon belül. A döntőbírói testület elnöke – miután a 18.1. cikk szerinti békés megegyezésre irányuló kísérlet sikertelenségéről meggyőződött, már ahol az előírás -, öt napon belül írásban kéri az érintett feleket, hogy nevezzék ki a két választott bírót. Ezen kinevezésnek írásban kell megtörténnie a felkéréstől számított öt napon belül, és ezen időponttól kezdve számítandó a 18.1. cikk szerinti hét nap a harmadik választott bíró kinevezésére vonatkozóan. A választott bíróság beiktatása a harmadik választott bíró kinevezésével történik meg.

18.3. A választott bíróság a magyar jog szerint, vagy – szükség esetén – méltányosság alapján – a 18.3. cikk szerinti beiktatásától számított hatvan napon belül – megfellebbezhetetlen döntést hoz.

19. paragrafus: EGYÉB RENDELKEZÉSEK
19.1. A MOLK eljárási nyelve az olasz nyelv.

19.2. A MOLK egyesületi üzleti éve minden év január 1-től december 31-ig tart.

19.3. Az itt nem érintett illetve szabályozott kérdésekben a magyar jog, valamint – amennyiben összeegyeztethető – az Assocamerestero gyakorlata az irányadó.

19.4. A közgyűlés által a 8.6.4. cikk szerint jóváhagyott alapszabályi módosításokat jóváhagyásra a Nemzetközi Kereskedelmi Minisztériumának meg kell küldeni.

19.5. Az egyesületnek – a közgyűlés által a 8.6.6. cikk szerint jóváhagyott – megszűntetése vagy megszűnése esetén meg kell indítani a kamarai vagyon végelszámolási eljárását. A végelszámoló az a tag lehet, akit az Olasz Nagykövetség jelöl ki. Ő gondoskodik a kinnlevőségek behajtásáról és a tartozások kiegyenlítéséről. A végelszámolási eljárás után fennmaradó vagyon a kamarai tagokat semmilyen formában nem illeti meg.