Etikai Kódex

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara (MOLK) Etikai Kódexe

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara (MOLK) Etikai Kódexe

1. cikk
Az Etikai Kódex önkéntes alapon a Tagok által létrehozott és a Taggyűlés által jóváhagyott intézményi megállapodás, amelynek célja a Tagok egymás közötti viszonyainak illetve a MOLK és külső partnerei közötti kapcsolatok etikus módon történő szabályozása.

2. cikk
Az Etikai Kódexnek olyan szabályozási eszköznek kell lennie, amely alkalmas arra, hogy szilárd módon meghatározza az egyének viselkedését és ezáltal tanúsítsa, hogy a MOLK és annak tagjai magukénak vallják a MOLK célkitűzéseit képező etikai értékeket.Az etikus magatartás nem csupán azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk az Alapszabályt és a jogszabályokat. Ennek alapját az képezi, hogy különböző helyzetekben határozott meggyőződésből a megkívánt, legmagasabb fokú viselkedést tanúsítjuk.

3. cikk
A jelen Kódex tárgyát képező szabályozás továbbá arra is irányul, hogy – a szervezet egészének érdekében – elősegítse, kiteljesítse és védelmezze a MOLK működésének korrektségét és ennek következtében magának a szervezetnek a megítélését a közösség, az állam, a közvélemény és általában mindazon személyek körében, akik közvetlenül vagy közvetve, állandó vagy időszakos jelleggel bármilyen jogcímen együttműködést alakítanak ki a MOLK-kal vagy az ő érdekében eljárnak

4. cikk
Aki a MOLK-hoz tartozik, az egyben azt is vállalja, hogy betartja a hatályos jogszabályokat, valamint elfogadja és teljes mértékben osztja nemcsak az Alapszabályban, hanem a jelen Etikai Kódexben foglaltakat is. Valamennyi Tag átolvassa és elfogadja a jelen Etikai Kódexet, amivel vállalja, hogy semmilyen módon nem akadályozza a kamarai szervek (Taggyűlés, Igazgatótanács, Felügyelőbizottsági Testület) munkáját, amelyek arra rendeltettek, hogy a Kódexnek érvényt szerezzenek.

5. cikk
A Tagok magánemberi minőségükben etikailag felelnek önmagukért és a MOLK-ért, ezért vállalják, hogy:

a) mint vállalkozók
– teljes mértékben betartják a jogszabályokat,
– igazságosan viselkednek a munkatársaikkal, elősegítve azok szakmai fejlődését és megőrizve a munkahelyi biztonságot
– méltányos és korrekt viselkedést tanúsítanak ügyfeleik, beszállítóik és vetélytársaik irányában
– korrekt és becsületes módon viszonyulnak az állami szervekhez;
– állandó feladatuknak tartják a környezetvédelmet és mindennemű szennyezés megelőzését;

b) mint tagok
– részt vesznek az egyesületi életben,
– részt vesznek a Kamara döntéseinek meghozatalában, becsületesen és önállóan, minden külső és belső befolyástól mentesen, elsődleges célnak tekintve a vállalkozói réteg és a Kamara érdekeit,
– fenntartások nélküli tagsági viszonyt létesítenek és tartanak fenn, és kizárják a Kamarával versengő vagy érdekellentétben álló szervezetekben való tagság lehetőségét,
– tiszteletben tarják a MOLK által az egyes kérdésekben adandó irányelveket, és előzetesen, a megfelelő belső vitafórumokon juttatják kifejezésre személyes véleményüket,
– haladéktalanul értesítik a MOLK-ot minden olyan helyzetről, amely kihathat a többi Taggal illetve magával a MOLK-kal fennálló viszonyukra.

6. cikk
A Kódex hűen tükrözi, hogy a Tagok elkötelezettek a hatályos jogszabályok betartásában, valamint eltökéltek abban, hogy tevékenységük valamennyi konkrét vonatkozásában követhető és korrekt viselkedési normák szerint járjanak el. A Tagok különösen is elismerik, hogy felelősek annak biztosításáért, hogy az emberi és pénzügyi erőforrás-szükségleteiket etikus, szakmailag kifogástalan és áttekinthető módon fedezzék.

7. cikk
Tevékenységeik végzése során a Tagoknak tartózkodniuk kell azoktól a megnyilvánulásoktól, amelyek alkalmasak arra, hogy károsítsák illetve veszélyeztessék a MOLK által képviselt értékeket, a szervezet megítélését és hírnevét, illetve az általa indított projekteket, vagyis azokat a tevékenységeket, amelyeket a céljai elérése érdekében végez.

8. cikk
A Tagok vállalják, hogy a MOLK-hoz nem juttatnak el olyan adományokat, amelyek az adományozó politikai, kulturális és gazdasági jellemzőiből kifolyólag veszélyeztethetik a MOLK függetlenségét.

9. cikk
A MOLK képviselői, az Igazgatótanács tagjai, a Főtitkár, valamint a Felügyelőbizottsági Testület tagjai vállalják, hogy:
– a megbízatást a Tagok, a MOLK és a külvilág segítésének érdekében vállalják, anélkül, hogy azt arra használnák fel, hogy ezáltal bárminemű közvetlen vagy közvetett előnyt szerezzenek,
– a Tagok és az intézmények iránt érzett felelősségtudat, becsületesség, hűség és önállóság által vezérelt magatartást tanúsítanak, és megbízatásuk során személyes politikai irányultságukat félreteszik,
– követik a MOLK iránymutatásait, hozzájárulnak az eszmecseréhez, ugyanakkor megőrzik a MOLK egységét a külvilág irányában,
– bizalmasan kezelik a megbízatásuk során tudomásukra jutott információkat,
– egyenlő bánásmódban részesítenek minden Tagot, függetlenül azok méretétől vagy ágazati hovatartozásától,
– a politikai szervezetekkel szemben önálló és független viselkedést tanúsítanak, a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatnak a törvényhozói és közigazgatási tevékenységükhöz,
– ténylegesen bevonják a MOLK döntéshozó szerveit, ezzel biztosítva számukra, hogy nyíltan tudjanak részt venni a különböző ügyek intézésében,
– lemondanak megbízatásukról, amennyiben maradásuk személyes, szakmai, vagy objektív okok miatt káros lehetne a MOLK-ra nézve, valamint azokban az esetekben, amikor hosszútávon a részvételük összeférhetetlenné válik vagy ellehetetlenül,
– megbízatásukat a MOLK és a tagok érdekében végzik, betartva a tagok által nyújtandó iránymutatásokat
– a pénzügyi információk megbízhatóságának garantálása a MOLK pontos és áttekinthető gazdasági igazgatásának köszönhetően és a Tagvállalatok felé való maximális átláthatóság és közérthetőség kötelezettsége végett; illetve hasonlóképpen garantálva az információkhoz való hozzáférési jogot bárkinek, akinek titulusa szerint a törvény szerint jogában áll.

10. cikk
Az Üzletkötőkkel és Partnerekkel való kapcsolat:
A MOLK megfelelő működésének garanciája végett, az adott termékek és /vagy szolgáltatások esetében igényelt Üzletkötők és Partnerek kiválasztása, a MOLK és annak kamarai tagjai igényeinek maximális kiszolgálásának céljával kell történnie, egy olyan eljárás útján, amely garantálja majd az üzlet átláthatóságát és a hatékonyságot a belső és/vagy külső vállalatok számára. E cél végett, bárki, aki a fent nevezett és/vagy a MOLK által lett megbízva ezen feladattal, a következő magatartásszabályokat köteles betartani az Üzletkötők és Partnerekkel való kapcsolatot tekintve:
– Az érvényben lévő jogszabályok, amennyiben az adott esetben alkalmazandók, és/vagy az adott üzlet esetében releváns kereskedelmi törvények betartása és alkalmazása;
– Egy olyan eljárás szigorú betartása és követése, amely garantálja az irányító testületek számára a lehetőséget, hogy egy minimum 3 cégből álló listából tudjanak üzletkötőt választani. A pályázat kiírásáról a Főtitkár úr gondoskodik, annak győztesének kiválasztását pedig a Kincstárnok hagyja jóvá. Amennyiben a termékek és/vagy szolgáltatások különlegességéből fakadó okból, és/vagy az előrelátható szükséges (1.000 euró alatti) költségek elutasítása végett nem lehetséges ezen jóváhagyás, írásbeli érvényesítés szükséges (elektronikus levél útján is) a MOLK Kincstárnoka keze által;
– Az üzletkötők és a partnerek részéről érkező bárminemű manipulálás és/vagy bármilyen természetű juttatás visszautasítása, a fent említett belső eljárás szigorú betartása végett;
– Az üzletkötők és a partnerek, akár közvetett úton való, pénz vagy egyéb jellegű juttatás ösztönzésétől és/vagy azoktól való elfogadásától való tartózkodás. Hasonlóképpen, az üzletkötők és a partnerek által felkínált/kapott juttatások és egyéb jövedelmi formák kategórikus azonnali visszautasítása, és e tény kommunikálása a közvetlen felettes és/vagy az Igazgatótanács felé;
– Olyan megállapodások és/vagy ügyletek létrehozásától való tartózkodás, amelyek olyan megítélésben részesülhetnek, hogy nem a MOLK általános érdekeit, hanem a MOLK kizárólagos és/vagy egyes kamarai tagjainak érdekeit szolgálná ki.
A költségeket, 1.000 (egyezer) euró alatti összegek esetében a Kincstárnok által kell jóvá hagyatni; 1.000 (egyezer) euró felett 10.000 (tízezer) euró összegig a MOLK elnöke által kell jóvá hagyatni; míg 10.000 (tízezer) euró feletti összeg esetében az Igazgatótanácsnak kell elfogadni azt egy egyszerű többségi szavazással.

11. cikk
Személyes adatok kezelése és a kamarai tevékenységek során megszerzett információk titkossága:
A MOLK tagjai és irányító szervei a vonatkozó jogszabályi keretek között – amennyiben ilyen van és alkalmazható – kötelezik magukat arra, hogy védelmezik a tagokra illetve az általuk képviselet vállalatokra vonatkozó, „érzékenynek” minősülő olyan információk titkosságát (amelyek tehát nem képezik közkincs tárgyát olyan ügyletek és/vagy dokumentumok folytán, amelyek idegenek számára bizonyíthatóan már ismertek), amelyek a MOLK keretein belül és/vagy javára végzett tevékenységek folytán kerülnek a birtokukba, és tartózkodnak attól, hogy ezeket az érintett fel(ek) kifejezett hozzájárulása nélkül idegenek számára ismertté tegyék, attól az esettől eltekintve, ha ezen információk közlését jogszabály írja elő. A személyes adatok esetleges kezelését jogkövetően és tisztességesen kell végezni, a körülhatárolt, kifejezett és jogszerű célok érdekében szükséges keretek között; ezek megőrzését mindenképpen a begyűjtésük céljához szükséges időtartamok határain belülre kell szorítani.

12. cikk
Bárminemű, a jelen Etikai Kódexben foglaltakkal nem összhangban álló tevékenység vagy viselkedés a tagi jogviszony és/vagy a MOLK Irányító Szerveiben betöltött intézményi megbízatások megvonását, vonhatja magával, az adott szabályszegésből esetlegesen eredő károk megtérítésén túlmenően. Ebből a célból felkérjük a MOLK tagjait és alkalmazottait, hogy haladéktalanul és pontosan körülírva jelezzenek az Igazgatótanácsnak vagy a Felügyelő Bizottságnak minden olyan viselkedést, amelyek potenciálisan a jelen Kódexben előírt rendelkezések megszegését képezhetik, és eközben tartózkodjanak olyan információk idegenek irányába történő terjesztésétől, amelyek nem bizonyítottak és potenciálisan sérthetik az adott tag és közvetve az egész MOLK megítélését, érdekeit és megbecsülését.

13. cikk
A könyvelés vezetése:
A MOLK azon belső szervezeti egységei, amelyek feladata a szervezet pénzügyeinek intézése, vállalják továbbá, hogy elősegítik azt, hogy a MOLK könyvelésére vonatkozó információk a lehető legnagyobb mértékben átláthatóak, megbízhatóak és helytállóak legyenek, különösen ügyelve arra, hogy:
– Minden művelet és ügylet szabályszerűen rögzítésre, engedélyezésre kerüljön, ellenőrizhető, jogszerű legyen, összhangban álljon a vállalt kiadás kötelezettségekkel és mértékét tekintve arányos legyen.
– Valamennyi rögzített ügyletet/kiadást megfelelő alapbizonylatokkal alá kell támasztani (a kiadáshoz vezető engedélyezési folyamatra vonatkozó dokumentumok, az eszközölt kiadás tényleges megtörténtét és mértékét igazoló számlák/nyugták, esetlegesen olyan dokumentumok, amelyek más beérkezett ajánlatokkal végzett összehasonlítást mutatják be, az összeg megfelelő voltának igazolására), ezzel lehetővé téve a későbbi belső ellenőrzési tevékenységek lefolytatását.

14. cikk
A Tagok képviseleti/irányító/szavatoló szerepkörökbe való megválaszthatósága:
Az Alapszabály 3. pontjában, valamint a Választási Szabályzat 2. pontjában foglalt követelmények változatlanul hagyása mellett, azon tagok profiljának, akiknek szándékában áll jelölni magukat a MOLK keretein belüli képviseleti és/vagy irányító szerepkörökre, összhangban kell lennie a jelen. Kódexben efektetett alapelvekkel, ezzel védve az egész szervezet megítélését és megbecsülését, amely nem egyeztethető össze azzal, ha az illető személyt akár a saját országában, akár külföldön jogerős büntetőjogi ítélettel elmarasztalták, azt az estet leszámítva, ha az ítéletet felmentés követte annak az országnak a hatályos rendelkezései szerint, amelyben az elmarasztalásra sor került.

Ezek a megválaszthatóságot kizáró okok olyan tényezőt is képeznek, amelyek egyidejűleg a tisztség megválasztás utáni automatikus megszűnését is eredményezik, amennyiben, az elmarasztalásra a megválasztás megtörténtét követően került sor, vagy amennyiben a tények azt követően váltak ismertté.

15. cikk
A viselkedés, magatartás vagy tevékenység megítélésére irányuló eljárást a Döntőbírói Testület folytatja le. A Döntőbírói Testület javaslata alapján az Igazgatótanács a szavazatra jogosultak többségével dönt a tagi jogviszony esetleges megszüntetéséről.

KAMARATAGJAINK

Íme néhány Kamaratagunk!